Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Om sömn – varför finns det regler kring arbetstid och dygnsvila?

Personuppgiftspolicy

1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på AMM Syds(s) webbplats (fhvmetodik.se). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

4. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Samtycke för att spara och hantera namn och e-postadress inhämtas av:

 • prenumeranter på nyhetsbrevet vid prenumerationstillfället (kryssruta på hemsidan)
 • MEBA-användare vid kurstillfället

b) Återkalla samtycke

Samtycket kan återkallas genom att kontakta administratören av hemsidan via adressen fhvmetodik@skane.se

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att informationen raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta administratören av hemsidan via adressen fhvmetodik@skane.se.

5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

 • Namn
 • Epost-adress

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften för att kunna tillhandahålla de tjänster som användaren registrerat sig för.

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna är tillgängliga för administratör av hemsidan samt för den webbyrå som AMM Syd anlitar för drift och underhåll.

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av hemsidans administratör via adressen fhvmetodik@skane.se och lämnas ut i skriftlig form.

b) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
 • Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

c) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

d) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

Begäran skickas till fhvmetodik@skane.se

e) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

f) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den 16 februari 2023.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.

9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll kontaktas hemsidan administratör via adressen fhvmetodik@skane.se.

Svarstid för e-post: Inom en arbetsvecka.