Medicinska kontroller och andra hälsobedömningar

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivare får bara sysselsätta arbetstagare som har ett giltigt tjänstbarhetsintyg om arbetet innebär exponering för:

 • isocyanater, diisocyanater, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylat
 • fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa oorganiska fibrer)
 • bly, kadmium och kvicksilver
 • klättring med stor nivåskillnad
 • rök- och kemdykning
 • dykeriarbete

Annan lagstadgad medicinsk kontroll

Det är obligatorisk för arbetsgivaren att anordna medicinsk kontroll då arbetet innebär exponering för

 • Epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater
 • Hand-armvibrationer
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat.

Stress, utmattning och mental belastning

Arbetsgivaren har skyldighet att övervaka den psykosociala arbetsmiljön och tillse att medarbetare inte drabbas av utmattning pga. till exempel orimliga arbetskrav och otillräcklig återhämtning. Detta ansvar är reglerat i AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, där arbetsgivaren åläggs att aktivt:

 • Förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning
 • Se till att arbetstagarna känner till vilket resultat som ska uppnås med arbetet och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till
 • Informera vem arbetstagarna kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

Vid utredning och bedömning av psykosocial belastning kan företagshälsovården bistå arbetsgivaren med en omsorgsfull bedömning, med stöd av metoder ur LUQSUS-K:

 • Profilering av obalans mellan arbetskrav och personliga resurser
 • Bedömning av begynnande stressrelaterad ohälsa
 • Screening av tecken på utmattningssyndrom

Arbetsförmåga

[under arbete]

Annan relevant hälsobedömning

Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken.

 

Det publicerade materialet är vägledande men för exakta bestämmelser hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida och AFS 2019:3.