ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA)

ADA är en modell för att underlätta återgång till arbetet från arbetsrelaterad stress.

Projektets grundläggande idé och struktur formulerades under 2003 och projektet fick anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för utvärdering i en särskild satsning som då gjordes på interventionsprojekt.

Den första utvärderingen av ADA visade att 89 procent av deltagarna med arbetsrelaterad utmattning hade återgått i arbete 1,5 år efter interventionen, jämfört med 73 procent i en kontrollgrupp (Karlson et al. 2010). I en senare 2,5-års uppföljning visades att förbättringen i arbetsåtergång kvarstod i den yngre halvan av interventionsgruppen, med 89 procent fortfarande i arbete mot 70 procent i kontrollgruppen. Den äldre grupphalvan (över 45 år) drabbades tyvärr av ett betydande databortfall varför inga säkra skillnader i arbetsåtergång kunde beläggas bland äldre deltagare efter 2,5 år (Karlson et al. 2014).

Svensk sammanfattning av studiefynden

 

Manual
Manualen för ADA

 

Vidareutvecklad version av ADA, kallad ADA+ (”ADA-plus”)
En fortsatt utveckling av ADA har åstadkommits av Therese Eskilsson och medarbetare vid Umeå  universitet och Västerbottens läns landsting. Om du vill använda ADA rekommenderar vi att du även tar del av den berömvärda  vidareutvecklingen via denna länk:

ADA+

Metodstöd för arbetsplatsdialog

 

Uppdaterade frågeguider ADA+
Bilaga 5-7 i metodstödet ADA+ har uppdaterats 2021.

Frågeguide ADA+ 2.0

 

Version av ADA avsedd för arbetsledare, kallad AD-A
En fortsatt nyutveckling av Therese Eskilsson och medarbetare i Umeå är AD-A som är en version av ADA specifikt avsedd för arbetsledare/ chefer, som därmed självständigt kan tillämpa ADA-metoden.

AD-A

Arbetsplatsdialogen (Prevent)

 

Metodansvarig

Kai Österberg, Institutionen för psykologi, Lunds universitet