Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Buller – Hälsorisker, exponeringar och skyddsutrustning

Analys av kemiprover, beräkningshjälp

Beräkningsmall framtagen för att underlätta:

  • Enhetsomvandling
  • Beräkning av koncentration
  • Kalkylera konfidensintervall
  • Beräkna Hygienisk effekt
  • Tidsvägning av prover
  • Jämförelse mot gränsvärden/referensvärden

 

Ladda ner mallen här:

Kemiprov- Beräkningsmall

 

Grafisk lathund till mallen:

Kemiberäkning Lathund

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd