Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hand Arm Riskbedömningsmetod (HARM)

Beskrivning

HARM utvecklades under 2007 av den Nederländska organisationen, TNO, som är Nederländernas organisation för tillämpad naturvetenskaplig forskning. Metoden utvecklades för att kunna användas av personer utan specifik ergonomiutbildning och togs fram för att passa många olika branscher. Den bygger på epidemiologisk forskning om kända riskfaktorer för utvecklandet av besvär i armar, nacke och skuldror. HARM har använt mycket av utvecklingsarbetet som gjorts för KIM III (se nedan) och byggt vidare på det. HARM är översatt till svenska.

HARM bedömer risken för belastningsrelaterade skador i hand, arm, skuldra och nacke. Metoden bedömer arbetsmoment som pågår längre än 1 timme och där tyngden av det som hanteras är under 6 kg. Metoden är avsedd att användas endast på hand- och armintensivt arbete, men observera att den inte ska användas för bedömning av datorarbete. Om arbetet inte är specifikt handintensivt rekommenderas andra metoder.

Bedömningen görs på ett isolerat arbetsmoment åt gången. Det vill säga förekommer det flera handintensiva arbetsuppgifter inom det arbetet som ska bedömas, bedöms de var för sig. I tur och ordning bedöms 6 olika områden; tid, mest aktiv hand, kraft, arbetsställning, vibrationer, övriga faktorer. För dessa områden beräknas olika riskpoäng, vilka slutligen räknas samman och resulterar i en riskvärdering. Risknivåerna graderas i grönt, gult eller rött.

Anmärkningar

HARM inkluderar tydligt vibrationsfaktorer. HARM används för bedömning av arbete som pågår längre än en timme och där vikten av hanterade bördor inte överskrider 6 kg.

Utrustning

Stoppur, eventuell dynamometer/våg för bedömning av hanterade vikter.

Länk

https://fysiekebelasting.tno.nl/sv/bedomningsverktyg/hand-arm-riskbedomningsmetod-harm/

Referenser

Douwes M., de Kraker, H. (2012). HARM overview and its application: some practical examples.Work, 41 (2012) 4004-4009.

Metodansvarig