Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Mätrapport vibrationer

Mätrapport

Punkter som ska finnas med i mätrapport avseende vibrations exponering rekommenderade av FHVmetodik

 

 1. Företagets namn, adress och arbetsställets belägenhet.
 2. Verksamhet och antal anställda som berörs av vibrationerna som är orsak till mätningen.
 3. Datum för mätningen.
 4. Vilken typ av vibrationer som har uppmätts.
 5. Syfte med mätningen.
 6. Vem som utfört mätningen.
 7. Beskrivning av relevanta arbetsuppgifter.
 8. Om, när och vilken personlig skyddsutrustning som använts.
 9. Namn på personer och uppgifter om de arbetsmoment som omfattas av mätningen och vid vilka tidpunkter mätningarna utförts.
 10. Mätmetod och mätutrustning.
  1. Mätplatser samt tider för varje mätning.
  2. Bearbetat material/Vägunderlag
  3. Hur många och vilka mätriktningar har använts?
  4. Har korrekt frekvensvägning och signalbehandling genomförts?
  5. Vilket handtag eller vilka mätpunkter har uppmätts?
  6. Liknar mätförhållandena det verkliga förhållandet vid användning (varvtal, hastighet, underlag, arbetsstyckets material, arbetsställningar osv.)?
  7. Vilken mätosäkerhet, repeterbarhet och reproducerbarhet har mätningarna?
  8. Vilka effekter kan t.ex. eftersatt underhåll av arbetsutrustning ha? Är informationen relevant för äldre eller slitna maskiner?
  9. Vilken användningsteknik och utbildning har användarna? Används utrustningen så att det motsvarar förhållandena vid mätningen?
 11. Triggertid
  1. Total arbetstid med vibrerande maskiner per dag och per person.
  2. Vilka tidsförhållanden för olika arbetsmoment har använts vid beräkning av vibrationsaccelerationen?
  3. Motsvarar detta arbetsmoment på den specifika arbetsplatsen?
 12. Analysresultat, -metod och vilket korrekt frekvensvägning och signalbehandling som gjorts
 13. Sammanställning över mätresultat med tidsvägda dagsmedelvärden och arbetsmoment samt gällande gränsvärde
 14. Bedömning med kommentarer, jämförelser med eventuella tidigare mätningar, andra utredningar arbetsutrustningens tillverkare, branschorganisationer eller databaser över vibrationsmätningar. etc., rekommenderade åtgärder samt slutsats

Punkter som ska finnas med i mätrapport avseende vibrationer

Mall till föreslagna mätrapport

Guide till excelmall

Excelmallar för att hantera mätvärden till rapport

 

 

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd