Senaste nyheten

Ny version av LUQSUS-K

Nästkommande event

Synergonomi

Washington State Ergonomic Checklists (WSEC)

Beskrivning

Washington State Ergonomic Checklists är två checklistor som kan användas för att screena arbetsaktiviteter som återkommer mer än en dag/vecka och mer frekvent än en vecka/år.

Checklista 1, ”Caution Zone Checklist” används som en första screening av arbetet. Den bedömer 14 olika arbetsmoment inom sex olika exponeringsområden. Om inga kriterier uppfylls anses arbetet vara riskfritt. Har däremot vissa potentiella risksituationer identifierats går man vidare med den mer ingående checklista 2 ”Hazard Zone Checklist”.

Checklistorna kan användas av arbetsgivare och arbetstagare utan specifik ergonomikunskap. Vid jämförelse med professionella ergonomers bedömning har det visat sig att checklistorna har hög sensitivitet, dvs att de fångar de flesta risksituationer. De har däremot en relativt låg specificitet vilket innebär att de kan klassa arbetssituationer som riskabla där professionella ergonomer klassar att det inte förekommer en risk. Detta gör de lämpliga att använda som första screeningverktyg av arbetstagare och arbetsgivare.

Checklistorna finns endast på engelska. Viktenheten pound måste översättas till kg genom att multiplicera med 0,45

Länk

Caution Zone Checklist & Hazard Zone Checklist:
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/sprains-strains/evaluation-tools

Referenser

Eppes, Susan Elise (2006). Washington State Ergonomics Tool: predictive validity in the waste industry. Master’s thesis, Texas A&M University. Texas A&M University Keyserling.

Russell SJ, Winnemuller L, Camp JE, Johnson PW. Comparing the results of five lifting analysis tools. Appl Ergon. Januari 2007;38(1):91–7.

Winnemuller LL, Spielholz PO, Daniell WE, Kaufman JD. Comparison of Ergonomist,  Supervisor, and Worker Assessments of Work-Related Musculoskeletal Risk Factors. J Occup  Environ Hyg. 2004;1(6):414–22.

Metodansvarig