Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare (2023-05-30)

Kursen syftar till att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

mail LinkedIn Icon

Beskrivning och lärandemål

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag. Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Förkunskaper och självstudier inför kursdagen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)”, som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område ”Försäkringsmedicin”. Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.

Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår i samband med självstudierna eller från ditt kliniska arbete och maila dessa till kursadministratör nikolai.bergstedt@regionstockholm.se senast 1 vecka före kursstart.

Självstudierna inklusive reflektion och formulering av frågor tar max två timmar att genomföra.

Vid tid och intresse rekommenderas även följande sidor för fördjupad kunskap inom området:

  1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – övergripande principer för sjukskrivning.
  2. Rekommendationer från expertgruppen i försäkringsmedicin ReadSpeaker
  3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2018:54
  4. Försäkringskassans hemsida avseende läkarintyget samt förmånerna sjukpenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning och VAB:
  5. Genushanden, om jämställd sjukskrivning hos SKR

Anmälan

Sista anmälningsdag 2023-05-24.

Schema

08.30 – 08.55 Välkommen! Presentationsrunda. Frågor och förväntningar

09.00 – 09.55 Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning

09.55 – 10.15 Paus

10.15 – 10.55 Intygsövning/fall 1

11.00 – 11.30 Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan

11.35 – 12.00 Företagshälsovårdens roll och uppdrag. Samverkan

12.00 – 13.00 Lunchpaus

13.00 – 13.45 Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen. Samverkan

13.50 – 14.20 Intygsövning/fall 2

14.20 – 14.40 Paus

14.40 – 15.00 Fortsättning Intygsövning/fall 2 / reservtid

15.00 – 15.25 Ekonomiskt bistånd (Kommunen). Samverkan

15.30 – 15.55 Arbetsförmedlingens roll och uppdrag. Samverkan

16.00 – 16.30 Utestående frågor, vad tar vi med oss från dagen?

Kontakt

Fredrik Johansson

Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

Madleen Huzell

Specialistläkare kirurgi, specialkunnig läkare i klinisk försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post:
Madleen.huzell@regionstockholm.se

event

30 maj – 08:30-16:30

Anmälan stängs 24 maj

badge

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

home_pin

Online - MS Teams

Länk till anmälan