Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete

Kroniska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar som till exempel allergier, astma, eksem och diabetes kan påverka elevens gymnasieutbildning och framtida yrkesval. Många myndigheter ställer särskilda medicinska krav (oftast även kallat tjänstbarhetsbedömning) för att en elev/arbetstagare får lov att utföra en särskild arbetsuppgift. Vissa arbeten eller arbetsuppgifter kan till och med vara förbjudna vid vissa sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar.

mail LinkedIn Icon

Kursens syfte är att ge skolläkarna tillräcklig kunskap om bland annat kemiska, fysikaliska och ergonomiska exponeringar i olika arbetsmiljöer och därtill kopplade lagar och författningar från Arbetsmiljöverket som påverkar elevens skolsituation och elevens framtida arbetsliv.

Kunskaperna som förmedlas i kursen är därför särskilt relevanta i skolläkares arbete för att
– kunna få en inblick i och bättre förståelse för vilka kemiska, fysikaliska och ergonomiska exponeringar olika gymnasieprogram och yrken innebär,
– veta vilka regler och författningar från Arbetsmiljöverket som är kopplade till dessa exponeringar,
– kunna ge en bred medicinsk studie- och yrkesvägledning inför PRAO, val av gymnasieprogram och APL-placering.
– kunna genomföra tillämpliga medicinska kontroller av gymnasieelever på vissa yrkesprogram enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Kursinnehåll

Kursen genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket.

I kursen ingår information och kunskaper om
– Riskbedömningar i arbetsmiljön
– Skyddsutrustning
– Skolläkarens roll i elevhälsan
– Minderårigas arbetsmiljö, PRAO, APL
– Hälsoeffekter av byggdamm – om kvarts, asbest, isolerfibrer mm.
– Hälsoeffekter av svetsning
– Luftvägsöverkänslighet, allergi och astma med medicinsk studie- och yrkesvägledning
– Spirometritolkning och PEF-kurvor
– Arbete med s. k. allergiframkallande kemiska ämnen samt medicinsk studie- och yrkesvägledning
– Medicinska kontroller i arbetslivet utifrån minderåriga
– Medicinska kontroller i arbetslivet: isocyanater, cyanoakrylater. Tjänstbarhetsintyg.
– Belastningsergonomi och medicinsk studie- och yrkesvägledning
– Vibrationer och medicinsk studie- och yrkesvägledning
– Buller och medicinsk studie- och yrkesvägledning
– Arbetsrelaterade hudbesvär, eksem och kontaktallergi och medicinsk studie- och yrkesvägledning

Föreläsare

– Yrkeshygieniker, belastningsergonom och specialistläkare från Arbets- och miljömedicin Syd
– Yrkeshygieniker och specialistläkare från Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Hudkliniken Malmö
– Sakkunnig/handläggare och specialist från Arbetsmiljöverket

Kursförberedelse

En kortare förberedande uppgift kommer att skickas till anmälda deltagare för skriftlig återkoppling innan kursstart.

Kurssida

Allt arbetsmaterial som kommer användas under kursen kommer att finnas på kurssidan ca 4 veckor innan kursstart. Arbetsmaterialet är tänkt som uppslagsverk, någon inläsning inför kursen krävs inte. Kursdeltagarna ska ha med sig egen dator.

Digitala föreläsningshandout kommer att finnas på kurssidan ca 1–2 veckor innan kursen.

Önskar du dessa i pappersformat ber vi dig att själv skriva ut dessa.

Examination

Kursen avslutas med examination. Examination sker i form av att deltagarna får fall där de ska avgöra om tjänstbarhetsintyg ska utfärdas eller inte. Deltagarna ska kunna skriva ett fullständigt tjänstbarhetsintyg. Godkänt genomförande innebär formell kompetens att utföra medicinska kontroller enligt bilaga 5, punkt 2 i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter genomgången utbildning och examination:

Kursen uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet, bilaga 5, punkt 2. Tryck här för att läsa mer.

Socialstyrelsens intyg till ST-läkare:

Kursen uppfyller i 2015 års föreskrift om ST-utbildning inom Skolhälsovård:
(socialstyrelsen.se)

Tilläggsspecialiteter/Skolhälsovård/Delmål C

Sidan 1075: Delmål c8

Den specialistkompetenta läkaren ska
– ha kunskap om hur kroniska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar hos elever påverkar skolsituationen.
– ha kunskap om hur kroniska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar hos elever kan ha betydelse för elevens framtida arbetsliv.

Sidan 1076: Delmål c11

Den specialistkompetenta läkaren ska
– ha kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sidan 1077: Delmål c13

Den specialistkompetenta läkaren ska
– kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten.

Kursen uppfyller i 2021 års föreskrift om ST-utbildning inom Skolhälsovård:
(socialstyrelsen.se)

Målbeskrivningar för specialiseringstjänstgöringen i övrigt/Tilläggsspecialiteter/Skolhälsovård

Sidan 703: Delmål STc8

Läkaren ska
– ha kunskap om hur kroniska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar hos elever påverkar skolsituationen.
– ha kunskap om hur kroniska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar hos elever kan ha betydelse för elevens framtida arbetsliv.

Sidan 705: Delmål STc11

Läkaren ska
– ha kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sidan 706: Delmål STc14

Läkaren ska
– uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten.

Målgrupp

Skolläkare, ST-läkare i skolhälsovård.

Datum

Onsdag 31 januari till torsdag 1 februari 2024.

Plats

Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, Lund.

Kostnad

5400 SEK exkl moms.
I avgiften ingår, förutom kursen och digitalt kursmaterial, lunch x 2, förmiddags- och eftermiddagsfika alla dagar och gemensam kursmiddag den 2024-01-31.

Sista anmälningsdagen

2024-01-17

Platsantalet begränsas till 15 deltagare.

 

Annons: Medicinska kontroller och andra arbetsmiljöaspekter i skolläkares arbete – Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se)

event

31 januari – -

Anmälan stängs 17 januari

badge

Skolläkare, ST-läkare i skolhälsovård

home_pin

AMM Syd, Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, Scheelevägen 8, 223 81 Lund

credit_card

5400 kr

Länk till anmälan