Analys av kemiprover, beräkningshjälp

Beräkningsmall framtagen för att underlätta:

Enhetsomvandling

Beräkning av koncentration

Kalkylera konfidensintervall

Beräkna Hygienisk effekt

Tidsvägning av prover

Jämförelse mot gränsvärden/referensvärden

Ladda ner mallen här:

Kemiprov- Beräkningsmall

Grafisk lathund till mallen:

Kemiberäkning Lathund

Anna, Administratör


Kontakta