Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är en arbetsmiljörisk. Yrkeshygieniker och läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har tagit fram ett stöd för arbetsmiljöansvariga inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter, och behöver hantera riskerna som coronaviruset medför. Den första delen sammanfattar vilka regler från Arbetsmiljöverket som gäller och var du hittar dem. Sedan följer tips inför genomförande av en riskbedömning, en beskrivning av olika typer av skyddsutrustning samt information om en checklista som tar upp de viktiga delarna i en riskbedömning.

Läs mer här

Ny kunskapsöversikt om luftvägsvirus på arbetsplatser

Covid-19 pandemin ställer återkommande krav på vår riskbedömning och på effektiva åtgärder. Ofta finns det omständigheter som gör att den information som är allmänt tillgänglig från myndigheter och media inte riktigt räcker, samtidigt som steget till den vetenskapliga litteraturen är för långt.

En bred kunskapsöversikt om Luftvägsvirus på arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder finns nu tillgänglig skriven av experter med egen forskning på området. Fokus är på arbetsplatser, men det finns information om smittvägar, betydelsen av ventilation, riskbedömning och åtgärder som kan ha en bredare användning, exempelvis vad gäller skolor, kollektivtrafik och i viss mån bostadshus.Sammanfattningsvis är det ännu oklart i vilka situationer smitta främst överförs genom inandning eller genom kontakt – men mycket tyder på att smitta genom inandning dominerar. Smittrisk genom luft ökar i trånga lokaler, vid dålig ventilation och i nära kontakter. Risken minskar i lokaler som har god ventilation och vid korrekt användning av skyddsutrustning. 

Kunskapsöversikten ingår i skriftserien Arbete&Hälsa och finns att ladda ner här gupea_2077_70221_1.pdf

Rapporten presenterades på ett AFA-seminarium den 7/12 2021 och finns tillgänglig här Tema forskning: Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder – Afa Försäkring (afaforsakring.se)

CAMM har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.
Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta

Smittforebyggande-atgarder-vid-FEV1-FEV6-spirometri-och-nebulisatorbehandling-covid-19

Anna, Administratör


Kontakta