Metoder

5 artiklar om Stress & mental ohälsa

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande arbete är betydelsefullt för en god arbetsmiljö, för hållbarhet bland personalen och för kvalitet i arbetet. Här finns ett…

Webbaserat verktyg för stresshantering

Nu finns ett evidensbaserat instrument för stress-stöd riktat mot chefer inom sjukvården. För att ta fram ett sådant verktyg, har…

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården

Chefer är nyckelpersoner i organisationer genom sitt ansvar att leda, förvalta och utveckla verksamheten. Chefer i sjukvården har en viktig…