Hel- och delkroppsvibrationer

OBS! Kursen kommer att hållas som webbaserad distansutbildning tisdag 20/4 och onsdag 12/5 2021. OBS!

Kursen omfattar riskerna med hel- och delkroppsvibrationer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av vibrationer. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos exponerade och identifiering av riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur man kan utvärdera effekten av detta. Regelverk. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Teamarbete på AMM runt en patient. Att se patienten som en indikator på dålig arbetsmiljö med risk även för arbetskamrater.

Datum: tisdag 20/4 kl. 8:50 – 15:00 och onsdag 12/5 2021 kl. 9:00 – 15:00, (2 dagar)

Plats: TEAMS-länk skickas ut i anslutning till kursstart

Kostnad: 5 000 kr

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (har företräde till kursplats). Ergonomer, läkare, yrkes- och miljöhygienikerbeteendevetare och sköterskor på arbets- och miljömedicinsk klinik.

Kursen uppfyller delar av C-delmålen 1, 2, 4, 6, 7, 10 och 11 i 2015 års föreskrift om ST-utbildning inom Arbetsmedicin resp. Arbets- och Miljömedicin. Examinationsuppgift ingår.

Inför kursen har du satt dig i ett patientärende med frågeställning vibrationsskada (hel-,delkropp). Ta reda på vilka verktyg/maskiner patienten använder och så långt möjligt hur mycket dessa vibrerar och hur exponeringen förhåller sig till lagstiftningen. Vad blir nästa steg för er på AMM eller FHV? Under kursen redovisas detta i diskussionsgrupper. Om du har möjlighet, visa gärna foto eller film (försäkra dig om att du har tillstånd att visa från den du har på foto eller film).

Efter avslutad kurs skall deltagaren:

  • Ha kunskap om hälsorisker med vibrationer
  • Ha insikt om sambandet mellan ergonomisk belastning och vibrationsexponering
  • Ha kunskap om metoder för utredning av vibrationsexponering i olika arbetsmiljöer
  • Behärska bedömning av samband mellan vibrationer och sjukdomstillstånd i händer, övre extremitet och ryggen
  • Kunna tillämpa bedömning av vibrationsexponering vid handläggning av ärenden på individ- och gruppnivå
  • Ha översiktlig kunskap om åtgärder på individnivå, teknisk nivå och arbetsorganisatorisk nivå för att förbättra ogynnsamma förhållanden
  • Kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller vibrationer
  • Behärska genomförandet av lagstadgade medicinska kontroller avseende vibrationsskada
  • Kunna anordna utbildningsinsatser för patienter, företagshälsovård, berörda företag, fack- och arbetsgivarorganisationer

Vid frågor kontakta:
vanja.lundvall@skane.se

Bindande anmälan senast 1 april via detta formulär