Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården

Chefer är nyckelpersoner i organisationer genom sitt ansvar att leda, förvalta och utveckla verksamheten. Chefer i sjukvården har en viktig roll i utvecklingen av en god psykosocial arbetsmiljö och fungerande välfärdsorganisation. Det finns flera studier som visar att chefer påverkar medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation. Det finns färre vetenskapliga studier om chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjligheter att påverka sin och sina medarbetares arbetssituation. Mot denna bakgrund initierades, i samverkan mellan personalstrategiska avdelningen i Västra Götalandsregionen och forskare från Göteborgs Universitet (Arbets- och miljömedicin, Handelshögskolan) och Institutet för Stressmedicin, flera kunskapsutvecklande studier om chefs- och ledarskapsutveckling inom hälso- ochsjukvården.

Studiematerialet kan användas för analys, reflektion och utveckling av ledarskap och chefskap. Rapporterna kan bland annat erhållas genom Handelshögskolan och Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet och från Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen (www.handels.gu.se, www.amm.se, www.stressmedicin.com). I detta studiematerial har centrala områden i resultat från studier om ledarskap, chefskap, stress och tidsanvändning omarbetats till ett enklare och mer pedagogiskt upplägg. Detta för att bidra till utvecklingen av hållbara stödstrukturer för chefskap i sjukvården.

Ladda ner studiematerialet

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin