Identifiering av risk för hörselrelaterade besvär i bullriga miljöer

På axeln bär barnmorskorna en dosimeter som mäter bullernivån under testet.

För företagshälsovården är det viktigt att vara uppmärksam på bullerrelaterade symtom bland personal som arbetar i ”icke-traditionella” bulleryrken.

Detta uppmärksammades av företagshälsovåden Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg 2010, som fann höga ljudnivåer på en förlossningsenhet i Skövde. I undersökningen fann man att insatsvärdet för maximal ljudnivå överskreds vid tjugofem procent av arbetspassen på förlossningsavdelningen.

Resultat från pågående projekt

På en av landets största förlossningsenheter har en uppföljande studie genomförts, med utvidgade ljudnivåmätningar och undersökningar av personalens hörsel. Nivåerna överskrider det lägre insatsvärdet för daglig exponering (80 dBA Leq) under nästan hälften av arbetspassen och det högre gränsvärdet för daglig exponering (85 dB LAeq) under en mindre andel av passen samt även gränsen för maximala nivåer (115 dB LAFmax) som anges i AFS 2005:16.

Bland förlossningspersonalen var hörselrelaterade besvär vanligt förekommande. Hela 55 % av personalen som deltog i studien upplevde något besvär. Vanligast var besvären svårighet att uppfatta tal samt ljudtrötthet, båda symtomen förekom hos 32 % av de som deltog i studien. Studien visade även på ett statistiskt signifikant samband mellan ökad yrkesrelaterad bullerdos och rapportering av tinnitus och ljudtrötthet.

Läs hela studien i BMJ Open

Hörselprevention

Då arbetstagaren befinner sig i måttligt starka nivåer och behovet att kommunicera är stort är det bra att veta är att det idag finns nätta hörselskydd som dämpar ljudnivån lagom istället för onödigt mycket.

Företagshälsovården har en viktig roll i att upplysa arbetsplatser om vikten av att ljudmiljö inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (www.av.se/sam), särskilt i miljöer som tidigare inte uppmärksammats men där risken för höga ljud finns.

Framtida utfall av studien

Ett framtida utfall av studien kommer att bli ett onlineformulär som publiceras här på fhvmetodik.se. Resultaten från formuläret sparas i syfte att bygga upp en kunskapsbank som ytterligare kan förbättra forskningen inom buller. Mer information om projektet kommer att presenteras löpande här på portalen.

Vill du veta mer kan du kontakta projektledaren, professor Kerstin Persson Waye, 031-786 36 04

 

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin