Facklig företrädare

Begreppet arbetsmiljö är ett vitt begrepp och omfattar både fysiska faktorer som lokaler, utrustning, buller, belysning, arbetsutrustning såväl som psykosociala faktorer som trivsel, arbetsmängd, inflytande och organisation. Det finns lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och omfattar alla aspekter. Grunden i arbetsmiljölagstiftningen finns i arbetsmiljölagen som är en så kallad ramlag, dvs innehåller få precisa regler. I tillägg finns därför ett stort antal råd och föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket där det finns både bindande regler och råd och kommentarer hur man uppnår en säker och god arbetsmiljö.

En av grundföreskrifterna är den om systematiskt arbetsmiljöarbete där det regleras hur arbetsmiljön ska vara integrerad i verksamheten.

En huvudprincip är att arbetsmiljöarbetet bedrivs av parterna på arbetsplatsen i samverkan. Parterna är de fackliga organisationer med vilka arbetsgivaren tecknat sitt kollektivavtal och företrädare för arbetsgivaren. Då arbetsgivaren leder och fördelar arbetet är det också han som är ansvarig för arbetsmiljön. På varje större arbetsplats finns oftast ett särskilt arbetsmiljöavtal som mer i detalj reglerar formerna för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Merparten av det praktiska arbetsmiljöarbetet sker på ”golvnivå” och arbetstagarna företräds då att ett skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som man idag oftast benämner personen. Arbetsmiljöombud ska finnas på varje arbetsplats eller arbetsställe med mer än fem anställda. Ombudet utses av den lokala fackliga organisationen efter förslag från de anställda. Skyddsombudet företräder de anställda och verkar för en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud har en stark ställning på arbetsplatsen och är att betrakta som en facklig förtroendeman vars rätt och arbete vare sig får kränkas eller ifrågasättas. Ombudet som omfattas av regler om tystnadsplikt och sekretess har också rätt till insyn i handlingar och information som är av betydelse för skyddsarbetet. Ombudets har rätt till utbildning och den tid som krävs för att utföra arbetsmiljöarbetet. Ombudet ska också delta vid planering av ombyggnader av lokaler eller förändringar av processer för att kunna bevaka de arbetsmiljömässiga konsekvenserna. Skyddsombudet har ytterst rätt att avbryta ett arbete som innebär omedelbar fara för liv och hälsa, så kallat ”skyddsombudsstopp”. På större arbetsplatser med flera skyddsombud utses vanligen ett huvudskyddsombud som stödjer och företräder de lokala ombuden.

Arbetsplatser med mer än 50 anställda ska ha en skyddskommitté som är ett partssammansatt organ bestående av företrädare för företaget och de anställda. Kommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet, granskar planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet är pådrivande i arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

De fackliga parterna är också viktiga aktörer i arbetet för en god lokal arbetsmiljö. De utser och stöttar de lokala arbetsmiljöombuden. Arbetsmiljöarbetet utvecklas också bäst i en god samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och alla tjänar på en bra arbetsmiljö.

Comments are closed.