Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg för arbetsförmågeformulären: Arbetsförmågeindex, Att fungera på arbetet, Hälsa och aktivitet och Frågor om återhämtning

Efter genomförd enkätundersökning kan enkätansvarig ta fram resultat fördelat på yrke, kön och grupp och sedan presentera detta för organisationen. Respondenten får också en direkt återkoppling på sitt deltagande i form av ett resultatdiagram samt förslag till enkla allmänna åtgärder.

Respondenternas integritet och säkerhet är viktig, liksom att genomförandet förankras organisatoriskt i företagshälsovårds kundföretag på ett korrekt sätt, tex genom information till personalorganisationer etc. Personnummer och enskilda svar lagras endast i forskningsdatabasen och kan inte ses av enkätansvarig på FHV. (Godkänt av etikprövningsnämnden dnr 192-17.)

Verktyget är tillgängligt utan kostnad för företagshälsovård/HR i Sverige. I gengäld ställs insamlad data till förfogande för forskning vid Göteborgs universitet för att öka kunskapen om arbetsförmåga inom olika yrkesgrupper. Det insamlade materialet kan på sikt sammanställas till referensvärden på nationell nivå som kan återföras till verktyget och användas som jämförelsematerial mot den egna verksamheten.

Företagshälsovård/HR‐avdelningar (enkätansvarig) som önskar nyttja verktyget får kontakta administratör på AMM om inloggningsuppgifter innan tillgång ges till verktyget. Användaruppgifter som respondentens mailadress, knyts till specifik person vid det användande företaget/organisationen som blir enkätansvarig för att uppgifter hanteras korrekt gentemot både den egna organisationen och Göteborgs universitet. Den enkätansvarige kan därefter skapa nya undersökningar, hantera användargrupper och resultat. En användare får endast tillgång till sina egna resultat.

Kontaktperson på AMM är Christina Ahlstrand T. 031‐786 62 55, christina.ahlstrand@amm.gu.se

 

Manual för att skapa webbenkät

Förslag på information som bör finnas med i inbjudan till deltagare

 

Följande frågeformulär är tillgängliga

* Vetenskaplig benämning

 

Arbetsförmågeindex – WAI* (Work Ability Index)
En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Instrumentet används för att utvärdera individers arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetets krav. Metoden är utvecklad vid det Finska Arbetshälsoinstitutet. Resultaten från en WAI‐studie kan användas som grund för olika åtgärder. Om en person får låga poäng bör en dialog startas för att kunna vidta rätt åtgärder.

 • Består av 11 frågor där svaren indexberäknas utifrån hur psykiskt och/eller fysiskt krävande arbetet är.
 • Resultat från ”dålig”, ”mindre god”, ”god” till ”utmärkt arbetsförmåga”.
 • PDF-version av formuläret

 

Att fungera på arbetet – WRFQ* (Work Role Functioning Questionnaire)
Detta verktyg kan användas för att utvärdera i vilken grad en person upplever svårigheter att utföra sitt arbete på grund av mentala och/eller fysiska problem. Metoden är utvecklad för att mäta eventuella kroniska hälsoproblems påverkan på arbetsförmågan och finns här översatt och anpassat för svenska förhållanden.

 • Består av 10 frågor om eventuell svårighet att sköta arbetet de senaste fyra veckorna på grund av fysisk ohälsa eller känslomässiga problem.
 • Resultat från ”arbetar med sjukdom och/eller skada”, ”arbetar med besvär” till ”har god arbetsförmåga”. (Beräknas i %, ju högre poäng, desto bättre arbetsförmåga.)
 • PDF-version av formuläret

 

Hälsa och aktivitet ‐ WPAI:GH* (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: General Health)
För en individ som inte är sjukskriven kan ”Hälsa och aktivitet” användas för att mäta produktivitetsförluster i arbetet på grund av hälsoproblem. Med hälsoproblem avser vi alla eventuella fysiska eller känslomässiga problem eller symtom.

 • Består av sex frågor om hur man klarat att arbeta de senaste sju dagarna och hur hälsoproblemen påverkat produktiviteten i lönearbetet såväl som i fritidsaktiviteter/hushållsarbete.
 • Resultat anges i ”% frånvaro på arbetstid”, ”% produktivitetsnedsättning i arbetet”, ”% total produktivitetsnedsättning i arbetet”, ”% nedsättning i vardagliga aktiviteter” eller ”ingen produktivitetsnedsättning”. (Ju högre %, desto större nedsättning.)
 • PDF-version av formuläret

 

Frågor om återhämtning
Handlar om hur man känt sig under de senaste tre‐fyra veckorna efter en arbetsdag eller ett arbetspass. (Baserad på arbetsmiljöundersökningen feb 2016/urval Mats Hagberg.)

 • Består av fyra frågor om trötthet efter arbetet.
 • Resultat från ”inte tillfredsställande”, ”inte fullt tillfredsställande” till ”tillfredsställande”.
 • PDF-version av formuläret

 

************************************************************************
Projektgrupp
Mats Hagberg – professor
Christina Ahlstrand – BMA/admin
Ewa Gustafson – ergonom och med dr
Kristina Gyllensten – leg psykolog PhD
Helena Sandèn – överläkare

Cecilia Andréasson, Utbildningsadministratör


Kontakta Cecilia