Vibrationsdämpande handskar referenser

2002/44/EG Europaparlamentets och rådet direktiv av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibrationer) i arbetslivet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2002:177:0013:0019:SV:PDF

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
www.av.se/dokument/afs/AFS1996_07.pdf

AFS 2005:15 Vibrationer. Arbetsmiljöverkets författningssamling.
www.av.se/dokument/afs/AFS2005_15.pdf

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets författningssamling.
www.av.se/dokument/afs/AFS2005_06.pdf

AFS 2005:16 Buller. Arbetsmiljöverkets författningssamling.
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_16.pdf

Arbetsmiljöstatistik, Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009. Arbetsmiljöverket.
www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBMIL2009.pdf

Arbetsmiljöstatistik, Rapport 2010:4 Arbetsorsakade besvär 2010. Arbetsmiljöverket.
www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBORS2010.pdf

Arbetsmiljöstatistik, Rapport 2011:1 Arbetsskador 2010. Arbetsmiljöverket.
www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2011_01.pdf

ISPESL, Italiensk databas för vibrationer.
Guidelines, paragraph 5. Assessment Follow-Up
www.ispesl.it/vibrationdatabase/lineeguida.asp?lang=en

Laszlo, Helga E. and Griffin, Michael J. (2011) ’The transmission of vibration through
gloves: effects of push force, vibration magnitude and inter-subject variability’,
Ergonomics, 54: 5, 488 – 496 DOI: 10.1080/00140139.2011.562984

Lundström, Ronnie m fl. ”Vibrationer i handverktyg”. Frekvensspektrum slip maskiner:
Bilaga 4, 16, 23, 24, 25, 26, 33A, 45. Högvarviga: Bilaga 44 – 47 & 98 – 100.
Arbetsmiljöinstitutets Undersökningsrapport 1984:24.

Lundström, R., Strömberg, T., Lundborg, G.
”Taktilometri för diagnostik av sensoriska neuropatier: sammanställning av
referenströsklar”. s 17, tab 4, Arbete och Hälsa 1990:24. Arbetsmiljöinstitutet, Solna.

Lundström R, Strömberg T, Lundborg G. Vibrotactile perception threshold
measurements for diagnosis of sensory neuropathy. Description of a reference
population. Int Arch Occup Environ Health, 1992, 64(3):201-7.Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 138

Jonsson, P,. Balogh, I,. Rassner, F,. Vibrationsdämpande handskar – i teorin och i praktiken?
34(33)

Per Jonsson, AMM. Skandinaviska Vibrationsföreningen, SVIB-nytt, nr 3, 1995.
Gamla nummer av SVIB Nytt kan beställas från kansliet: svib.ntab@tele2.se,
http://www.svib.se

Pia Rehfisch, med dr, ST-läkareRobert Wålinder, med dr, överläkare båda vid Arbetsoch miljömedicinska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. ABC om Vibrationsskador. Läkartidningen nr 7, 2009. PMID: 19350771

ISO 10819:1996, Mechanical vibration and shock – Hand-arm vibration – Method for
the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm
of the hand. SIS Förlag AB, Stockholm.

SS-EN-ISO 5349:1 Vibration och stöt – Mätning och bedömning av vibrationer som
överförs till handen – Del 1: Allmänna riktlinjer. SIS Förlag AB, Stockholm.

SS-EN-ISO 5349:2 Vibration och stöt – Mätning och bedömning av vibrationer som
överförs till handen – De2: Praktiska riktlinjer för mätning vid arbetsplats. SIS Förlag
AB, Stockholm.

Comments are closed.