Utvärdering av hörselvårdsprogram

I arbetsmiljöarbetet ingår hörselvård som ett viktigt område, framför allt för personal som utsätts (exponeras) för buller i sådan omfattning att det finns risk för hörselpåverkan. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare, i sådana miljöer, erbjudas hörselundersökningar (audiometri).

Det här dokumentet är en komplettering till föreskrifterna i form av råd och anvisningar om hur man utför hörselmätningar och bedömer resultaten, samt vilka olika åtgärder som kan bli aktuella med ledning av resultaten.

I kapitel två beskrivs förutsättningarna för audiometrin i form av utrustning, mätmiljö, metodik inklusive mätnoggrannhet, intervall mellan mätningar samt klassificering av audiogram.

Kapitel tre redogör för omhändertagande av den enskilda individen med utgångspunkt i resultaten från hörselmätningen.

Kvalitetssäkring i ett hörselvårdsprogram baseras på analys av gruppdata, vilket beskrivs i kapitel fyra.

Kapitel fem ger förslag på information till såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I litteraturförteckningen hänvisas till de källor som har använts i arbetet med den här skriften. Slutligen följer ett tresidigt appendix som kan användas som mallar för utvärdering av hörselvårdsprogram i företagshälsovården.
Läs skriften i sin helhet i denna pdf på arbetsmiljöverkets hemsida.

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av följande personer:
Stig Arlinger, Linköpings universitet
Björn Hagerman, Karolinska institutet, Stockholm
Claes Haglund, Sperian Protection, Helsingborg
Björn Jacobson, Peltor AB, Värnamo
Bengt Johansson, Arbetsmiljöverket, Stockholm
Magnus Johansson, Peltor AB, Värnamo
Per Muhr, Försvarsmakten, Halmstad
Håkan Olsson, MSG AB, Örebro
Torben Poulsen, Dansk Teknisk Universitet, Lyngby, Danmark
Eva B Svensson, Karolinska institutet, Stockholm

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin