Om fhvmetodik.se

Fhvmetodik.se är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan enheten för arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, avdelningen för arbets- och miljömedicin och enheten för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet samt institutet för stressmedicin i Göteborg. Målet är att samla och sprida kunskap om evidensbaserade metoder inom fysisk och psykisk ohälsa.

Svensk forskning och svensk företagshälsovård har historiskt haft dålig kontakt med varandra. Detta har bland annat lett till att de metoder som används i företagshälsovården ofta saknar evidensbaserad grund. Fhvmetodik.se syftar till att överbygga denna klyfta.

Projektet riktar sig till företagshälsovården i hela Sverige och ska leda till nya och bättre metoder och rutiner för bland annat hälsoundersökningar, bedömning av arbetsförmåga, riskbedömning och användande av skyddsåtgärder och skyddsutrustning.

Projektet finansieras av AFA och FORTE (fd FAS).

 

Comments are closed.