ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta återgång till arbetet från arbetsrelaterad stress.

Projektets grundläggande idé och struktur formulerades under 2003 och projektet fick anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för utvärdering i en särskild satsning som då gjordes på interventionsprojekt.

Den första utvärderingen av ADA visade att 89 procent av deltagarna med arbetsrelaterad utmattning hade återgått i arbete 1,5 år efter interventionen, jämfört med 73 procent i en kontrollgrupp (Karlson et al. 2010). I en senare 2,5-års uppföljning visades att förbättringen i arbetsåtergång kvarstod i den yngre halvan av interventionsgruppen, med 89 procent fortfarande i arbete mot 70 procent i kontrollgruppen. Den äldre grupphalvan (över 45 år) drabbades tyvärr av ett betydande databortfall varför inga säkra skillnader i arbetsåtergång kunde beläggas bland äldre deltagare efter 2,5 år (Karlson et al. 2014).

En svensk sammanfattning av studiefynden finns att ladda ner här.

Manual

Ladda ner manualen för ADA.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för ADA är Kai Österberg vid Arbets- och miljömedicin i Lund.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin