Kurs om Hel- och delkropssvibrationer

Kursen omfattar riskerna med hel- och delkroppsvibrationer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av vibrationer. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos riskgrupper. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur man kan utvärdera effekten av detta. Regelverk. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Teamarbete på AMM runt en patient. Att se patienten som en indikator på dålig arbetsmiljö med risk även för arbetskamrater.

Inför kursen har du satt dig i ett patientärende med frågeställning vibrationsskada. Ta reda på vilka verktyg patienten använder och så långt möjligt hur mycket dessa vibrerar och hur exponeringen förhåller sig till lagstiftningen. Vad blir nästa steg för er på AMM eller FHV? Under kursen redovisas detta i diskussionsgrupper. Medtag gärna foto eller film.

Efter avslutad kurs skall deltagaren:

  • Ha kunskap om hälsorisker med vibrationer
  • Ha insikt om sambandet mellan ergonomisk belastning och vibrationsexponering
  • Ha kunskap om metoder för utredning av vibrationsexponering i olika arbetsmiljöer
  • Behärska bedömning av samband mellan vibrationer och sjukdomstillstånd i händer, övre extremitet och ryggen
  • Kunna tillämpa bedömning av vibrationsexponering vid handläggning av ärenden på individ- och gruppnivå
  • Ha översiktlig kunskap om åtgärder på individnivå, teknisk nivå och arbetsorganisatorisk nivå för att förbättra ogynnsamma förhållanden
  • Kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller vibrationer
  • Behärska genomförandet av lagstadgade medicinska kontroller avseende vibrationsskada
  • Kunna anordna utbildningsinsatser för patienter, företagshälsovård, berörda företag, fack- och arbetsgivarorganisationer

Datum: 27-28 november 2018

Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Scheelevägen 8, Lund

Kostnad: 3000 kr (exklusive moms).

Max antal deltagare: 24

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (har företräde till kursplats). Ergonomer, läkare, yrkes- och miljöhygieniker, beteendevetare och sköterskor på arbets- och miljömedicinsk klinik.
Kursen uppfyller delar av delmål 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12 i 2008 års föreskrift om ST-utbildning inom Arbets- och Miljömedicin, och delar av C-delmålen 1, 2, 4, 6, 7, 10 och 11 i 2015 års föreskrift om ST-utbildning inom Arbetsmedicin resp. Arbets- och Miljömedicin. Examinationsuppgift ingår.

Vid frågor kontakta: jan-eric.y.karlsson@skane.se

Bindande anmälan: Senast 1 oktober 2018.