Webbaserat verktyg för stresshantering

Nu finns ett evidensbaserat instrument för stress-stöd riktat mot chefer inom sjukvården. För att ta fram ett sådant verktyg, har utgångspunkten varit dels resultat från tidigare studier kring chefer inom sjukvården, dels studier om stressinterventioner samt även teorier om psykologisk förändring. De teoretiska modellerna för psykologisk förändring har hämtats från psykologiska kunskapstraditioner med empirisk psykologisk forskning som bas.

Chefer har en nyckelroll för medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och engagemang. En ökande kunskap kring chefernas förutsättningar och arbetsvillkor visar att detta har betydelse för såväl deras egen som deras medarbetares arbetsmiljö och hållbarhet i arbetet. Det är, bland annat, därför som chefers stress, krävande arbetsvillkor och frivilliga avgångar i sjukvården är ett aktuellt problem för både organisationen och dem själv.

Bakgrund

Idén till de studier som ledde fram till verktyget kom från cheferna själva och från personalutvecklare. I ett första steg intervjuades chefer om vilket stöd de behövde för att ha balans mellan arbete och fritid (Dellve & Wikström, 2006). I den studien framkom att cheferna själva ville bestämma över sina arbetstimmar och sitt engagemang. Man önskade stöd för ett hållbart vardagsarbete och att det fanns ett organisatoriskt stöd och systematik för identifiering av tidiga tecken på överbelastning och utmattning.

Ungefär samtidigt tog personalutvecklare inom sjukhusorganisationer kontakt med forskarna för att få ett bättre kunskapsunderlag i utveckling av policy och handlingsplaner för att upptäcka och åtgärda stress och utmattning hos chefer.

Läs rapporten i sin helhet

Ladda ner hela rapporten

 

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin